DOMAIN TÊN MIỀNBẢNG GIÁ TÊN MIỀN
Loại Tên MiềnNămĐăng Ký MớiChuyển Tên MiềnGia Hạn
.com1240,000 (VNĐ)199,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)
.vn1830,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.com.vn1700,000 (VNĐ)350,000 (VNĐ)350,000 (VNĐ)
.net1240,000 (VNĐ)199,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)
.info1240,000 (VNĐ)199,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)
.org1250,000 (VNĐ)199,000 (VNĐ)250,000 (VNĐ)
.biz1240,000 (VNĐ)225,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)
.me1599,000 (VNĐ)599,000 (VNĐ)599,000 (VNĐ)
.co1599,000 (VNĐ)599,000 (VNĐ)599,000 (VNĐ)
.name1245,000 (VNĐ)245,000 (VNĐ)245,000 (VNĐ)
.mobi1370,000 (VNĐ)370,000 (VNĐ)370,000 (VNĐ)
.tel1330,000 (VNĐ)330,000 (VNĐ)330,000 (VNĐ)
.in1240,000 (VNĐ)199,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)
.tv1620,000 (VNĐ)620,000 (VNĐ)620,000 (VNĐ)
.us1240,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)
.asia1299,000 (VNĐ)299,000 (VNĐ)299,000 (VNĐ)
.eu1240,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)
.cc1645,000 (VNĐ)645,000 (VNĐ)645,000 (VNĐ)
.pro1359,000 (VNĐ)359,000 (VNĐ)359,000 (VNĐ)
.nl1240,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)
.net.vn1700,000 (VNĐ)350,000 (VNĐ)350,000 (VNĐ)
.edu.vn1400,000 (VNĐ)200,000 (VNĐ)200,000 (VNĐ)
.gov.vn1400,000 (VNĐ)200,000 (VNĐ)200,000 (VNĐ)
.pro.vn1400,000 (VNĐ)200,000 (VNĐ)200,000 (VNĐ)
.info.vn1400,000 (VNĐ)200,000 (VNĐ)200,000 (VNĐ)
.pw1199,000 (VNĐ)199,000 (VNĐ)199,000 (VNĐ)
.xxx12,400,000 (VNĐ)2,400,000 (VNĐ)2,400,000 (VNĐ)
.club1379,000 (VNĐ)309,000 (VNĐ)379,000 (VNĐ)
.photography1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.technology1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.photos1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.equipment1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.gallery1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.graphics1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.lighting1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.directory1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.today1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.tips1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.guru1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.land1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.bike1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.clothing1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
*umbing1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.singles1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.camera1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.contractors1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.construction1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.kitchen1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.enterprises1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.tattoo1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.shoes1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.sexy1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.domains1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.holdings11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.ventures11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.diamonds11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.voyage11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.recipes11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.careers11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.jp12,500,000 (VNĐ)2,000,000 (VNĐ)2,500,000 (VNĐ)
.cn1960,000 (VNĐ)770,000 (VNĐ)960,000 (VNĐ)
.com.cn1960,000 (VNĐ)770,000 (VNĐ)960,000 (VNĐ)
.tw1960,000 (VNĐ)770,000 (VNĐ)960,000 (VNĐ)
.com.tw1960,000 (VNĐ)770,000 (VNĐ)960,000 (VNĐ)
.de1260,000 (VNĐ)210,000 (VNĐ)260,000 (VNĐ)
.company14,040,000 (VNĐ)3,230,000 (VNĐ)4,040,000 (VNĐ)
*s14,040,000 (VNĐ)3,230,000 (VNĐ)4,040,000 (VNĐ)
.management14,040,000 (VNĐ)3,230,000 (VNĐ)4,040,000 (VNĐ)
.center14,040,000 (VNĐ)3,230,000 (VNĐ)4,040,000 (VNĐ)
.academy14,290,000 (VNĐ)3,430,000 (VNĐ)4,290,000 (VNĐ)
.computer14,290,000 (VNĐ)3,430,000 (VNĐ)4,290,000 (VNĐ)
.uno1630,000 (VNĐ)600,000 (VNĐ)630,000 (VNĐ)
.menu1755,000 (VNĐ)699,000 (VNĐ)755,000 (VNĐ)
.limo11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.la1724,000 (VNĐ)699,000 (VNĐ)724,000 (VNĐ)
.builders1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.training1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.email1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.solutions1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.support1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.berlin11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.camp1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.glass1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.repair1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.education1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.institute1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.florist1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.house1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.solar1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.international1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.buzz1755,000 (VNĐ)699,000 (VNĐ)755,000 (VNĐ)
.marketing1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.holiday11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.blue1299,000 (VNĐ)269,000 (VNĐ)299,000 (VNĐ)
.kim1299,000 (VNĐ)269,000 (VNĐ)299,000 (VNĐ)
.pink1299,000 (VNĐ)269,000 (VNĐ)299,000 (VNĐ)
.red1299,000 (VNĐ)269,000 (VNĐ)299,000 (VNĐ)
.shiksha1299,000 (VNĐ)269,000 (VNĐ)299,000 (VNĐ)
.farm1480,000 (VNĐ)380,000 (VNĐ)480,000 (VNĐ)
.codes11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.viajes11,150,000 (VNĐ)925,000 (VNĐ)1,150,000 (VNĐ)
.coffee1730,000 (VNĐ)590,000 (VNĐ)730,000 (VNĐ)
.ws1399,000 (VNĐ)399,000 (VNĐ)399,000 (VNĐ)
.biz.vn1700,000 (VNĐ)350,000 (VNĐ)350,000 (VNĐ)
.website1399,000 (VNĐ)399,000 (VNĐ)399,000 (VNĐ)
.desi1329,000 (VNĐ)329,000 (VNĐ)329,000 (VNĐ)
.xyz1250,000 (VNĐ)220,000 (VNĐ)250,000 (VNĐ)
.space1240,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)240,000 (VNĐ)
.party1599,000 (VNĐ)599,000 (VNĐ)599,000 (VNĐ)
THIẾT KẾ WEBSITENone
WEB BASED APPLICATIONNone
HOSTING ĐẶT WEBSITENone
CLOUD VPS MÁY CHỦ ÁONone
CHỨNG CHỈ SSLNone